---  Day of 7/22/16  ---

Black & White

Award Award

Pixoto Members voted Tigor Lubis’s image as Top 20% in the Black & White category for the Day of 7/22/16.

Pixoto Members voted Tigor Lubis's image as Top 20% in the Black & White category for the Day of 7/22/16. View Image

Goes down.......

Black & White photo by Tigor Lubis

1101 X 677